Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Mae’n wych pan fo rhywbeth yn gweithio’n union fel y dylai. Rwy’n ysgrifennu hwn mewn caffi, nid yn y stydi, gan nad oedd ein boiler ni’n gweithio fel y dylai ac yn y broses o gael ei newid. Tan fod rhywbeth wedi torri, dwi ddim yn meddwl ein bod yn sylwi pa mor dda ydyw pan fo yn gweithio.

Mae hyn mor wir am yr eglwys leol. Pan fo eglwys yn gweithio fel y dylai, mae’n beth gwirioneddol wych.

Â’r haf bron yma mae mwy o ddigwyddiadau ymestyn allan a rhaglenni efengylu: cenhadu ar y traeth, dyddiau hwyl i’r teulu, gwersylloedd plant a phobl ifanc, yr Eisteddfod, ffeiriau a gwyliau. Rwyf wedi cael y fraint o ymuno yn rhai o’r rhain dros yr wythnosau diwethaf, a llawenydd mawr oedd cael rhannu newyddion da Efengyl Iesu Grist gyda phobl o bob oed.

Y cenhadu a’r efengylu sy’n dod â’r mwyaf o lawenydd i mi yw’r rhai sy’n cael eu cynnal gan eglwysi lleol yn eu cymunedau lleol. Efallai bod cyswllt â llai o bobl a gallai fod llai o had yn cael ei hau nag mewn rhai ymgyrchoedd efengylu mwy, ond mae hyn i gyd yn digwydd mewn sefyllfa lle mae posibiliadau dilyn i fyny wedyn. Os oes rhywun yn dangos diddordeb ac eisiau gwybod mwy, mae’r eglwys yno’n barod. Neu os yw pobl yn ymateb mewn ffydd i’r efengyl, gyda’r eglwys leol y mae eu cyswllt cyntaf, a bydd, os yw’n gweithio’n dda yn:
‣ Eu croesawu
‣ Eu dysgu i fod yn ddisgyblion
‣ Dod â hwy i glyw pregethu’r Gair
‣ Eu haddysgu
‣ Addoli gyda hwy
‣ Ateb eu cwestiynau
‣ Eu gwahodd i gymdeithas, cymuned a chariad pobl Dduw
‣ Rhoi cyfleoedd iddyn nhw wasanaethu a chanfod eu doniau
‣ Eu hannog i dyfu a thyfu gyda hwy
‣ Eu hannog yn eu tro i ymuno yn y gwaith o gyrraedd y gymuned â’r newyddion da y maent wedi dod i’w gredu.

Mae hyn yn f’atgoffa pam fod canolbwynt Cymrugyfan ar weld eglwysi efengylaidd lleol yn cael eu plannu, eu hadeiladu a’u hamlhau ar draws Cymru. 'Mae Cymrugyfan yn rhoi gwerth mawr ar yr eglwys leol fel prif offeryn Duw ar gyfer symud Ei waith ymlaen ar y ddaear. Credwn mai presenoldeb yr eglwys leol yw’r cyd-destun mwyaf effeithiol ar gyfer cenhadu a chreu disgyblion.'

Pan fydda i’n cyrraedd adref o’r caffi, gobeithio y bydd y boiler newydd yn ei le ac yn gweithio fel y dylai. Er hynny, pan fo’r eglwys leol yn gweithio fel y dylai o ran creu disgyblion a chenhadu, mae’n wirioneddol hardd.

A wnewch chi ymuno â mi yn gweddïo dros yr holl weithgaredd efengylu a fydd yn digwydd yng Nghymru dros yr haf? Yn ogystal, ymunwch â mi mewn gweddi y bydd Crist yn adeiladu Ei eglwys yma yng Nghymru, ac y bydd ein holl eglwysi lleol yn briodferched a fydd yn adlewyrchu harddwch eu Priodfab a’u Gwaredwr.

Rhun Murphy

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd