Am newyddion...


Cenhadaeth Newydd i Gymru

Gan David Ollerton, mae'r llyfr hwn yn ffrwyth sawl blwyddyn o ymchwilio i ba strategaethau sy'n gweithio orau ar gyfer cenhadaeth yr eglwys yng Nghymru. Mae cannoedd o arweinwyr eglwysig ledled Cymru wedi cyfrannu i'r ymchwil hwn. Gallwch brynu copi oddi wrthym ni yma.

Dyma beth mae pobl yn ddweud am Cenhadaeth Newydd i Gymru:

I'r rhai sydd â diddordeb mewn cenhadaeth yng Nghymru, rhaid i'r llyfr hwn fod yn ddarllen gorfodol. Wedi esbonio Cymru a'i phobl yn dreiddgar a sensitif, mae'r awdur yn dadansoddi amrywiol ddulliau cenhadol, a'u heffeithiolrwydd, cyn cynnig i'r darllenydd 'genhadaeth newydd', a chyfeiriad gwahanol i genhadaeth y dyfodol. Dylai Cristnogion yng Nghymru a'r tu hwnt ystyried o ddifrif pob adran yn ei thro, gan fod y llyfr yn cynnwys dadansoddiad gafaelgar a phosibiliadau newydd.

Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr

Prin yw’r llyfrau sydd wedi eu hysgrifennu â chynifer o eglwysi mewn ystyriaeth. Fodd bynnag, mae’r trosolwg o genhadaeth yng Nghymru a geir yn y gyfrol hon yn dweud wrthym lle’r ydym wedi bod, beth sy’n gweithio a sut gallem symud ymlaen. Beth bynnag ein cefndir diwinyddol neu draddodiad, mae angen darllen y llyfr hwn ac ymrafael â’r heriau sydd o’n blaenau. Ni fu erioed mwy o angen i ystyried cenhadaeth newydd i Gymru.

Simeon Baker, Chyfarwyddwr Cenhadaeth Undeb Bedyddwyr Cymru

Mae’r astudiaeth arloesol hon yn cyfuno gwybodaeth hynod am ddulliau amrywiol mewn cenhadu a dealltwriaeth dreiddgar o gymhlethdod cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y Gymru gyfoes. Rwy’n ei chymeradwyo’n wresog i weinidogion, swyddogion eglwysig, gweithwyr Cristnogol a phawb arall sy’n ymboeni am lwyddiant y ffydd yn ein dydd. Dyma ddarllen angenrheidiol ar gyfer ymateb yn effeithiol i ofynion ysbrydol ail ddegawd yr unfed ganrif ar hugain.

D. Densil Morgan, Athro Diwinyddiaeth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Does dim cwestiwn nad yw Cymru’r 21ain ganrif yn faes i genhadu ynddi erbyn hyn. Wrth geisio yfory Eglwys Iesu yng Nghymru, ni allwn ond defnyddio dirnadaeth heddiw a ffurfiwyd drwy profiad ddoe. Mae’r llyfr hwn yn ffrwyth gweddi, ymchwil a meddwl dwys ar yr ystyriaethau hyn. Wrth ei ddarllen yn weddïgar efallai clywn eto y swn ym mrig y morwydd. Diolch i David am ein gadael yn ddiesgus unwaith yn rhagor. Dewch mentrwn.

Hywel Edwards, Gweinidog Gofalaeth Ardal Thomas Charles, Bala

Cliciwch yma os hoffech weld y traethawd PhD yn Saesneg sy'n cynnwys y gwaith ymchwil sy'n sail i'r llyfr.

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.