Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Ymestyn allan i'ch cymuned

Cyrsiau meithrin plant ... ag eglwysi

Mae yna lawer o rieni sydd mewn byd yn ymgodymu â her magu plant yn y byd anodd sydd ohoni.  Fe allwn fod â rhan bwysig i’w chwarae fel eglwysi wrth fod ar gael a chynnig cymorth i rieni.  Mae llawer o eglwysi’n rhedeg grwpiau i rieni a’u plant neu ddarpariaeth ysgol feithrin.  Mae cwrs ar fagu plant yn ffordd dda o ddatblygu ar y gwaith hwn.  Fe brofodd sesiwn ar Werthoedd Teuluol a Datgblygiad Ysbrydol yn boblogaidd iawn.  Dyma oedd sylw rhai, ‘hon oedd un o sesiynau mwyaf defnyddiol y cwrs’, ‘Mae angen gwybod mwy arnaf i’ a ‘Ga’ i ddod â ‘mhlant dydd Sul?’

Mae Liz Ollerton yn fodlon iawn rhannu ei phrofiadau a sgwrsio gydag unrhyw un sydd yn ystyried arwain cwrs lle bo hynny’n addas, er mwyn cynnig awgrymiadau ac ateb cwestiynau.  Gallwch gysylltu â hi trwy ebost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu trwy ffonio 02920 752226.  Gallwch hefyd lawrlwytho taflen gyda mwy o wybodaeth arni: Parenting courses ... and churches (Word, 207CB).

Defnyddio’r Beibl i ysbrydoli plant, pobl ifainc ac oedolion i nabod Duw

Mae Scripture Union wedi datblygu adnoddau i ysbrydoli ac arfogi arweinwyr i alluogi tyfiant mewn gweinidogaeth ar draws eu cymunedau. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch ddechrau adeiladu perthnasau yn y gymuned mewn ysgolion ac yn eich eglwys. Un o straeon mwyaf llwyddiannus SU yw eu prosiectau Pasg a Nadolig sydd yn digwydd yn yr Eglwys yn ystod y tymor. Gwahoddir Ysgolion cynradd i’r digwyddiadau hyn, sydd yn cynnwys cyflwyniadau a gweithgareddau aml-gyfrwng. Mae pecyn adnoddau wedi cael ei ddatblygu i alluogi eglwysi i sefydlu prosiect fel hyn yn weddol hawdd. Mae’n cynnwys mwy neu lai popeth yr ydych ei angen heblaw am y bobl i’w redeg!

Eisiau gwybod mwy? Os gwelwch yn dda fe allwch ymweld â gwefan SU i gael blas ar beth sydd ar gael i chi o ran.

Table Talk

Cwrs arloesol o ymholi yw Table Talk sydd yn cynorthwyo Cristnogion i rannu eu ffydd gyda’u ffrindiau.

Mae’r cwrs ymddiddanol hwn yn archwilio chwe chwestiwn mawr trwy ddefnyddio cardiau cwestiwn. Mae’r cynhyrchwyr wedi treialu’r cwrs gyda nifer o eglwysi ac maen nhw wedi bod wrth eu bodd gyda’r ymateb.

Anelir y cwrs at fod yn gyn-alpha o ran ei gynnwys a llawer yn fwy dymunol i ddiwylliant cyfoesol - mae’n darparu cyfle i sgwrsio yn hytrach na bod pobl yn derbyn hyfforddiant gan arbenigwr, yn archwilio sut mae Cristnogaeth yn gweithio yn hytrach na dim ond gosod ei fod yn wir ac yn rhoi cyfle i bobl i siarad am eu profiadau bywyd sydd felly yn ei wneud yn fwy deniadol.

Yr hyn sydd yn nodweddiadol o bwysig am y cwrs yw bod dim angen athro neu arweinydd arnoch, dim ond ffrindiau yn siarad gyda’u ffrindiau am y materion sydd o bwys. Mae fersiwn Cymraeg o’r cwrs wrthi’n cael ei baratoi.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cwrs trwy ymweld â www.tabletalk.org.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd