Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Wrth i un flwyddyn ddod i ben ac un arall agor o’n blaenau, mae Genesis 1 wedi fy herio i werthuso’r flwyddyn a aeth heibio. Y rhan fwyaf o’r amser ym mhennod 1 Genesis, mae Duw’n edrych yn ôl ar yr hyn y mae wedi’i greu, yn ei werthuso a dweud ei fod ‘yn dda’ (ad 4, 10, 12, 18, 21, 25). Nid yn unig ddiwedd bob dydd y mae’n gwneud hyn, ond ar ddiwedd pob wythnos o greu mae’n gwerthuso gan gyhoeddi ar y chweched diwrnod ei fod ‘yn dda iawn’. (ad 31). Felly mae gennym Dduw sy’n edrych nôl ar y gwaith y mae wedi’i gynhyrchu, gan werthuso â dyfarniad cadarnhaol. O gael ein creu ar Ei lun a’i ddelw ef (ad 27), mae’n help yn aml i edrych nôl ar ein gwaith a’i werthuso.

Mae gweithredoedd da yn tystio i waith yr Ysbryd Glân ynom a thrwom. Roedd yr Iesu’n un a aeth o gwmpas yn gwneud daioni (Actau 10:38), roedd Dorcas yn llawn gweithredoedd da, cawsom ein gwaredu i wneud gwaith da (Effesiaid 2:10) a dylai eraill eu gweld fel dinas a osodir ar fryn (Mathew 5:16).

Felly, wrth i mi edrych nôl ar 2018, nid dim ond yn bersonol neu fel eglwys leol, ond fel rhan o sefydliad Cristnogol, gwelaf nifer o ddigwyddiadau a gweithredoedd y mae Cymrugyfan wedi bod yn rhan ohonynt sy’n f’annog.

Yn gyntaf, mae gweithio fel rhan o dîm yn dal i’m hannog yn fawr. Mae gweithio ochr yn ochr ag eraill o wahanol oed, personoliaeth ac enwad, sydd eto’n un yn yr un weledigaeth ac efengyl, yn beth prin. Dyma rywbeth a’m denodd at Cymrugyfan sawl blwyddyn yn ôl ond mae’n dal i’m rhyfeddu i weld yr undod a’r gras sy’n cael eu dangos gan y tîm.

Yn ail, mae cyfarfod arweinwyr eglwysi lleol a darpar arweinwyr ar hyd a lled y wlad, yn aml mewn sefyllfaoedd anodd ac ardaloedd anghenus, yn fraint. Fel arfer, golyga hyn gwrdd mewn lle coffi lleol i gael cwpl o oriau gyda’n gilydd yn siarad am yr Arglwydd Iesu a’r ysgrythurau. Down i wybod am siwrneion yr arweinwyr a sut mae eu teuluoedd. Cawn gyfle i siarad am yr eglwys leol a’u gweddïau a’u gweledigaeth i’r dyfodol. Fel arfer mae’r amser yn hedfan ac wrth adael rydym wedi’n hannog a’n sbarduno i waith da (Hebreaid 10:24). Pleser yw cwrdd â’r arweinwyr ffyddlon hyn sy’n gwneud y cwbl er clod i’r Iesu, lles Ei bobl a thynged dragwyddol y colledig. Rwyf wrth fy modd gyda’r swyddogaeth hon a’r pwysigrwydd sy’n cael ei roi iddi gan Cymrugyfan.

Yn drydydd, mae’n cyfarfodydd yn ystod yr hydref ar hyd a lled y wlad eleni wedi bod o fudd mawr. Teithiodd tîm Cymrugyfan i bobman er mwyn cwrdd ag arweinwyr ac eglwysi o’r gogledd i’r de. Dewiswyd gwneud rhywbeth gwahanol eleni yn ein cyfarfodydd. Fel arfer maent yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, ond penderfynwyd cyfarfod gyda’r nos er mwyn rhoi cyfle i’r rhai na allai ddod yn ystod y dydd ddod gyda’r nos. Felly, roedd hi’n braf iawn cyfarfod, nid yn unig ag arweinwyr yr eglwysi, ond ag aelodau gwerthfawr yr eglwysi sy’n bartneriaid a ffrindiau. Clywaf am fwy a mwy o bobl yn sôn am fod yn fwy gweithgar gyda’r efengyl, gan fynd i ardaloedd anghenus i blannu eglwysi a chefnogi’r rhai sy’n ystyried hynny. Clywaf am lawer mwy o eglwysi sy’n agored i weithio gydag eglwysi eraill er mwyn cyflawni’r genhadaeth. Clywaf y murmuron fod yr Arglwydd ar waith mewn ffordd newydd yn ein gwlad!

Yn olaf, daeth 2018 Cymrugyfan i ben gyda chwrdd gweddi syfrdanol yn Nolgellau. Dyma dref y mae Cymrugyfan wedi bod yn gweddïo’n daer drosti o’r blaen, gan annog eraill hefyd i weddïo drosti, yn enwedig yn ein cyfarfodydd dros yr hydref. Cawsom noson wych o weddi yn yr hen dref hardd hon, mewn lle braf a chyda seintiau annwyl. Daeth cynulleidfa leol, dda ynghyd a daeth nifer o ardaloedd pellach i ffwrdd, pawb yn barod i ymgodymu â’r Arglwydd am fendith (Genesis 32:26 & Colosiaid 4:12). Credaf fod y noson honno a’r gweddïau a aeth i fyny yn ystod y cyfarfodydd wedi bod yn arwyddocaol ac edrychwn yn ddisgwylgar ar yr hyn y bydd yr Arglwydd yn ei wneud nesaf!

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd