Am newyddion...


Diwrnod i Gymru 2014

‘Dani eisiau annog capeli i weddïo dros Gymru drwy gydol y flwyddyn, gan ganolbwyntio yn arbennig ar hyn o gwmpas Dydd Gŵyl Ddewi.

Awgrymiadau ar gyfer eich ‘Diwrnod i Gymru’

Awgrymwn eich bod chi’n neilltuo 5-10 munud yn eich prif gwrdd Sul er mwyn rhoi:

Codi ymwybyddiaeth o’r angen

Treulio ychydig amser i esbonio’r sialensau sy’n ein hwynebu mewn ardaloedd heb eglwysi byw.  Esbonio’r anghenion penodol sydd mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith, lle mae traddodiad a ffurfioldeb yn parhau mewn grym, mannau lle mae cynulleidfaoedd yn aml yn oedrannus ac yn lleihau’n gyflym.

Gwelwch ein tudalen Weddi am wybodaeth benodol.  Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i ddolenni i straeon calonogol o bob cwr o Gymru ar ein tudalen Fideos.

Amser o weddi gyda’ch gilydd

Gweddïwch dros Gymru yn gyffredinol, anogwch bobl i weddïo dros un neu ddau o sefyllfaoedd penodol sy’n berthnasol i’ch eglwys, a thros unrhyw fenter yr ydych eisoes yn gysylltiedig.

Camau pellach

Efallai gallech gychwyn trafodaeth trwy’r grwpiau bach yn eich eglwys am y modd y gall eglwysi ag unigolion ddod yn rhan o helpu a chefnogi sefyllfaoedd eraill mewn rhannau eraill o Gymru.

Mae Cymrugyfan wedi datblygu sesiynau hyfforddi newydd i’n helpu i gyd-destunoli ein heglwysi yng ngoleuni diwylliant a hanes Cymru, a’r sialensiau sy’n ein hwynebu heddiw: Ble yn y byd mae Cymru?  Os gwelwch yn dda trafodwch a gweddïwch am ymwneud eich eglwys a’r materion hyn.  Am fanylion pellach gweler tudalen Hyfforddiant Cymrugyfan.

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.