Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Yn Cenhadaeth Newydd i Gymru, gwelwn fod brogarwch (cariad at y lleol) yn  gryfach hyd yn oed na gwladgarwch (cariad at y genedl) yng Nghymru. Gwelwn yr ail beth mewn gemau peldroed a rygbi rhyngwladol, ac mewn cefnogaeth (neu ddiffyg cefnogaeth) i’r Cynulliad Cenedlaethol … ond mae’n ddigon prin mewn mannau eraill. Ry’n ni’n gweld yr ymdeimlad hwn o frogarwch ledled y wlad: mewn ardaloedd trefol ac yn y Cymoedd, lle mae cymunedau daearyddol agos yn cael eu trin fel pentrefi gwahanol i’w gilydd, ac mewn cymunedau gwledig anghysbell. Mae’r un peth yn wir am eglwysi lleol. Ry’n ni’n eithriadol fewnblyg! Mae’n cymryd ymdrech wirioneddol i edrych tu hwnt a gwneud cysylltiadau ag eraill.

Sut oedd y Testament Newydd yn delio â hyn? Roedd pobl yn teithio a chysylltu ag eglwysi eraill trwy rannu newyddion. Byddai rhai’n gwneud hynny yn y cnawd, neu trwy lythyrau hefyd yn achos Paul. Hefyd, roedden nhw’n gweddïo dros eglwysi eraill ac yn rhoi cymorth ymarferol mewn cyfnodau o angen … fel yn achos y rhoddion oddi wrth yr eglwysi gwasgaredig i Jerwsalem pan oedd newyn. Roedden nhw’n gwneud ymdrech i gadw cyswllt. Hefyd, roedden nhw’n ymuno â thîm Paul, fel aelodau byr dymor neu hir dymor, i gyd-deithio a chael blas ar genhadaeth mewn sefyllfaoedd eraill. Roedd y grŵp oedd yn teithio â Paul yn newid drwy’r amser.

Oni fyddai’n wych petai gan arweinwyr eglwysi yng Nghymru gyswllt, neu gysylltiadau, â phobl ledled y wlad, a’u bod yn teithio ddwywaith neu deirgwaith y flwyddyn, yn gweddïo a rhoi amser, gofal a chymorth ariannol os oedd angen, a’u bod yn mynd â thîm o bobl gyda hwy? Mae gwybod am bobl a lleoedd yn meithrin gweledigaeth, parodrwydd, a gall arwain at ymdeimlad o alwad. Mae’n annhebygol y bydd pobl yn profi galwad i symud i Ddolgellau, Llanfair-ym-Muallt, Corwen, neu Castellnewydd Emlyn os nad ydynt erioed wedi bod yno a gweld yr angen drostynt eu hunain. Os byddem yn cysylltu â sefyllfaoedd eraill, byddai gennym ni ymdeimlad cryfach o wladgarwch i fynd gyda’n brogarwch. 

Sut mae’ch ymdeimlad chi, ac ymdeimlad eich eglwys, o wladgarwch … a beth allwn ni wneud am y peth? Yn yr hydref bydd arweinwyr yn cael eu gwahodd i drafodaethau ardalol i drafod hyn a materion eraill sy’n codi o’r llyfr i weld beth y gellir ei wneud.  Os hoffech fod yn rhan o hynny yna os gwelwch yn dda e-bostiwch  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ac fe anfonwn wahoddiad i chi. Ymunwch â’r sgwrs … i feithrin ymdeimlad o wladgarwch.

Add a comment...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd