Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Felly beth fydd sefyllfa'r eglwysi yng Nghymru yn 2025?

Mae gen i ffrind sy'n ddyfodolegwr, ac yn Brif Weithredwr ar gwmni sy'n arbenigo mewn 'Dyfodol Bydeang'.  Mae'n cynghori cwmniau mawr a chyrff llywodraethol ar eu strategaethau ar gyfer y dyfodol, yn eu helpu i groesawu newid a pharatoi strategaethau ar gyfer adnewyddu a thyfu.  Mae'n herio ei gleientiaid am y dyfodol agos er mwyn annog ffordd newydd o feddwl, i'w helpu i lunio gweledigaethau a strategaethau newydd...  Roeddwn yn arfer meddwl ei fod yn anelwig iawn, mai dim ond ffordd o wneud arian ydoedd ... Gan nad yw'n broffwyd...  Ond bellach rwy'n ail-feddwl.

Nid yw arweinwyr eglwysi yn tueddu i gynllunio ymhell ymlaen llaw - blwyddyn ar y mwyaf.  Mae ystyried y tu hwnt I hynny yn rywbeth and oes gennym yr amser, arian na'r egni ar ei gyfer.  Pe bawn yn gapteiniaid llong, byddem yn drifftio neu'n hwylio mewn cylchoedd.  Pe byddem yn rhedeg busnes, ni fyddai gennym unrhyw gynnyrch newydd, a byddem yn fethdalwyr yn fuan.  Yn yr eglwys, rydym yn ymddiried yn Nuw (a dyna y dylem wneud) ac heddiw rydym yn gwneud yr hyn y cawn 'ein harwain' i'w wneud (sy'n aml yn gweithio, am y tro).  Yr hyn nad ydym yn tueddu i'w wneud yw ystyried ein cyfnod, deall y tymhorau a pharatoi ar gyfer yr hyn sydd i ddod.  Rydym yn enwog am fod ar ei hôl hi.

Wedi dweud hynny i gyd, nid ydym yn gwbod beth yw bwriad Duw, ni allwn ragfynegi ei ffyrdd, na sut y bydd yn arwain.  Bydd pethau'n digwydd yn y dyfodol na allwn eu rhagweld heddiw.  Mae ein byd a'i ffyrdd Ef yn newid o hyd.  Fodd bynnag, bydd gwneud dim, a dim ond meddwl am heddiw, yn golygu na fyddwn yn barod i wneud y mwyaf o gyfleoedd pan fyddwn yn eu hwynebu.

Mae hyn yn arbennig o wir o ran hyfforddi arweinwyr heddiw ac arweinwyr y dyfodol.  Ydyn ni'n hyfforddi pobl ar gyfer eglwys ddoe, heddiw ynteu yfory?  Os mai ar gyfer yfory ydyw, mae'n rhaid i ni ddeall heddiw, tueddiadau a'r sefyllfa debygol yng Nghymru ymhen deng mlynedd, neu ni fydd yr hyfforddiant mor briodol ag y dylai fod.  Felly ble mae'r dyfodol?

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd