Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Mae Cymru’n faes cenhadol.  Os nad ydych chi wedi clywed y gosodiad hwn tros y blynyddoedd diwethaf, yna efallai eich bod yn drwm eich clyw, neu heb gael cyfle i fod yn rhan o rai o’r gweithgareddau a drefnwyd gan Cymrugyfan.

Credwn ei bod yn hanfodol i eglwysi ar hyd a lled y wlad, gydnabod y ffaith ein bod yn byw mewn gwlad sydd yn faes cenhadol.  Yn fwy na hynny ein bod yn trin Cymru fel maes cenhadol ac yn perchnogi holl oblygiadau'r ffaith hon.

Un o fy swyddogaethau i yn fy eglwys leol yw cydlynu ein cenhadaeth dramor, ac fel eglwys un o’n dyheadau pennaf yw bod â’r un angerdd am genhadaeth yng Nghymru ag sydd gennym am genhadaeth dramor.

Dyma rai awgrymiadau am sut y gall eglwys godi proffil cenhadaeth yng Nghymru:

  • Fel eglwys mae’n debygol fod gennych bartneriaeth hirdymor gydag eglwysi neu weinidogaethau amrywiol dramor.  Beth am gael partneriaeth debyg gydag eglwys rhywle yng Nghymru?
  • Efallai eich bod fel eglwys yn clustnodi ychydig o’r arian a ddaw i’r eglwys tuag at genhadaeth dramor.  Beth am ariannu’r gwaith yn y maes cenhadol yng Nghymru?
  • Efallai fod gweddïo tros genhadon, gwledydd neu ardaloedd penodol yn rhan o’ch gwasanaethau ar y Sul o bryd i’w gilydd.  Beth am weddïo am ardal, pentref neu eglwys yng Nghymru weithiau?
  • Fwy na thebyg fe fydd gennych hysbysfwrdd yn yr eglwys sy’n dangos gwybodaeth am y gwaith cenhadol mae’r eglwys yn ei gefnogi, pwyntiau gweddi ayb.  Efallai y gallai rhywun greu arddangosfa am yr angen yng Nghymru, neu ran o Gymru?
  • Mae rhai eglwysi yn gwahodd cenhadon i siarad un ai ar y Sul neu fel rhan o weithgarwch canol wythnos yr eglwys.  Allai eich eglwys chi wahodd aelod o Cymrugyfan i rannu am yr angen, a’r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru?
  • Nid mynd â thimau o’r eglwys dramor yw’r unig ffordd o ryddhau gwirfoddolwyr i’r maes cenhadol!  Beth am drefnu cenhadaeth fer mewn rhan o’r wlad, partneru ag eglwys sydd angen anogaeth a chefnogaeth yn yr ardal honno, ac ymuno â hwy mewn gweddi?
  • Trefnwn weithgarwch amrywiol yn aml er mwyn codi arian at genhadaeth dramor, boreau coffi, teithiau noddedig ayb.  Dim ond newid bach fyddai ei angen i roi ffocws Gymreig i un neu ddau o’r gweithgareddau hyn.
  • Os oes rhai o’ch pobl ifanc yn meddwl am fynd dramor i wasanaethu’r Arglwydd ar flwyddyn gap, beth am eu hannog i weddïo ac ystyried tybed a yw Duw eisiau iddynt chwilio am opsiynau i wasanaethu o fewn Cymru yn lle?

Os yw’r gosodiad ar ddechrau’r blog yn wir, a bod Cymru yn faes cenhadol, tybed a all eich eglwys chi weithredu un neu fwy o’r pwyntiau uchod.  Os hoffech gymorth, gwybodaeth a/neu sgwrs yna fe fyddem ni fel Cymrugyfan wrth ein bodd yn helpu.  Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd