Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Ychydig oriau wedi i ganlyniadau’r cyfrifiad gael eu cyhoeddi, roedd pawb wrthi yn lleisio’i barn  a defnyddio’r ffigyrau i ddod a’u hagenda penodol hwy i’r amlwg. Richard Dawkins oedd un o’r cyntaf, yn ymhyfrydu fod bron i draean – 32% o boblogaeth Cymru wedi datgan eu bod heb grefydd.

Rwy’n siwr nad fi yw’r unig un sy’n cytuno i rai graddau â Mr Dawkins, Rwyf finnau hefyd yn falch bod mwy o fy nghyd Gymry yn bod ychydig yn fwy gonest am eu ffydd, neu ddiffyg ffydd yn yr achos hwn.

Ond beth a wnawn ni fel arweinwyr/aelodau eglwysi Cymru o’r ystadegau hyn?

Fydda nhw o unrhyw ddefnydd i ni – yn ein cynllunio? Wrth geisio dod i adnabod ein cymunedau’n well?

Fydd y ffaith fod gan dros chwarter poblogaeth Cymru ddim cymhwysterau swyddogol, yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn traddodi pregethau, paratoi astudiaethau, efengylu?

Fydd yr ystadegau am yr iaith Gymraeg yn gwneud i ni gysidro, sut ac yn lle yr ydym yn ymestyn allan, ac ym mha gyfrwng?

Yw’r ffaith fod 10% yn fwy o bobl Cymru nac yn 2001 yn ystyried eu hunain yn rai di-gred, yn rhywbeth positif neu negyddol? Sut ydym ni’n ymateb yn gyhoeddus, drwy’r cyfryngau ayb, i’r ystadegau hyn? Wnaiff hyn effeithio ar neu newid ein efengylu? Nid y Neges, all honno byth newid, ond o le ydym ni’n dechrau, cynnwys ein sgyrsiau â ffrindiau, pa fath o weithgareddau mae ein heglwys yn eu cynnal ayb.

Wnewch chi ddefnyddio’r cyfrifiad?
Os wnewch chi - sut?
Os na - pam?

Gadewch sylw, trafodwch, anghytunwch a fi, ond yn fwy pwysig na hyn oll gweddiwch y bydd yr ystadegau hyn wedi newid erbyn 2021. Y bydd mwy na 58% yng Nghymru yn 2021 nid yn unig yn cysidro eu hunain yn Gristnogion – ond yn adnabod, addoli rhoi eu ffydd yn Iesu yn unig.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd