Am newyddion...


Beth rydym yn ei gredu

 • Mai un Duw sydd mewn tri pherson, y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân.
 • Bod Duw yn sofran yn y greadigaeth, mewn datguddiad, mewn achubiaeth a barn derfynol.
 • Bod y Beibl, fel y’i rhoddwyd yn wreiddiol, yn Air ysbrydoledig ac anffaeledig Duw.  Hwn yw’r awdurdod penaf mewn pob mater ynghylch ffydd a buchedd.
 • Bod dynoliaeth yn gyfan, ers y cwymp, yn bechadurus ac euog, fel y bo pawb yn wrthrychau condemniad a llid Duw.
 • Bod yr Arglwydd Iesu Grist, Mab ymgnawdoledig Duw, yn gyflawn Dduw; wedi ei eni o forwyn; bod ei ddyndod yn real a dibechod; iddo farw ar groes, iddo gael ei godi’n gorfforol o farwolaeth ac yn teyrnasu ar hyn o bryd dros y nef a’r ddaear.
 • Y caiff bodau dynol pechadurus eu prynu oddi wrth euogrwydd, cosb a grym pechod ond trwy farw aberthol eu cynrychiolydd a’u heilydd (substitute), Iesu Grist, unig gyfryngwr rhyngddynt a Duw.  A hynny wedi ei gyflawni un waith a thros byth.
 • Bod y rheiny sydd yn credu yng Nghrist yn derbyn maddeuant o’u holl bechodau ac yn cael eu derbyn yng ngolwg Duw ond oherwydd cyfiawnder Crist a gyfrifir iddynt; mae’r cyfiawnhad hwn yn weithred o ras anhaeddiannol Duw, a dderbynnir yn unig wrth ymddiried ynddo, ac nid trwy eu hymdrechion eu hunain.
 • Mai yr Ysbryd Glân yn unig sydd yn gwneud gwaith Crist yn effeithiol i bechaduriaid unigol, gan eu galluogi i droi oddi wrth eu pechodau at Dduw gan ymddiried yn Iesu Grist.
 • Bod yr Ysbryd Glân yn byw yn y rheiny i gyd y mae wedi eu hadgenhedlu.  Gwna hwy yn gynyddol debyg i Grist mewn cymeriad ac ymddygiad ac fe rydd iddynt rym ar gyfer eu tystiolaeth yn y byd.
 • Mai’r un eglwys sanctaidd gyffredinol ydyw corff Crist ac i hon y perthyn pob gwir grediniwr.
 • Y bydd yr Arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd yn bersonol er mwyn barnu pawb a gweinyddu condemniad gyfiawn Duw ar y rheiny sydd heb edifarhau, ac i dderbyn y rhai a brynwyd i ogoniant tragwyddol.

Daw ethos Cymrugyfan i’r amlwg yn sgil ei Ddatganiad o Ffydd a’r daliadau hyn hefyd:

Byddwn yn rhwydweithio i blannu eglwysi newydd neu i gryfhau rhai sydd yn bod eisoes, yn ôl y galw.  Teimlwn yr Ysbryd Glân yn gweithio drwy y rhwydweithiau efengylaidd, ac yn pwyso arnom i weithredu yn awr i symud ymlaen ar fyrder.

Credwn fod eglwysi yn y Testament Newydd wedi eu cychwyn, naill a’i gan arweinwyr cenhadol, gan griw o bobl yn symud i ardal, neu gan gredinwyr mewn ardal yn casglu ynghyd i sefydlu eglwys.  Beth bynnag oedd y patrwm, roedd yr Eglwys yn ehanagach yn gweithredu i gefnogi a hyrwyddo y datblygiad.

Mewn ymateb i hyn, bydd Cymrugyfan yn weddigar yn ei ystyriaeth i geisio adnabod yr ardaloedd mwyaf anghenus (yn ddaearyddol, cymdeithasegol ac yn ieithyddol), yn hysbysu eglwysi ar draws Cymru am yr her gan geisio crynhoi gweddi, cefnogaeth, pobl, ac adnoddau ar gyfer y sefyllfaoedd hyn er mwyn plannu eglwysi newydd a chryfhau rhai presennol fel y bo’n addas.

Bydd Cymrugyfan yn ceisio bob amser barchu a chefnogi pobl efengylaidd sydd yn byw ac yn gweithio eisoes mewn ardaloedd, gan geisio adnabod yr hyn mae Duw yn ei wneud eisoes.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd